Terapier

SCHEMATERAPI

Ett schema är en metafor för vad vi lärt oss om oss själva och omgivningen och påverkar hur vi hanterar situationer här och nu. Schemat blir ett tema i vårt liv, ett mönster vi upprepar. 

Schematerapi handlar om att upptäcka djupt liggande övertygelser och dysfunktionella beteendemönster, förstå var de kommer ifrån, bearbeta svåra händelser och läka känslomässiga sår, för att sedan kunna göra de förändringar som behövs för att etablera en sund relation till sig själv och andra. 

Schematerapi handlar i grunden om hur vi lärt oss att förhålla oss till de grundläggande mänskliga behoven så som att få omsorg, skydd, kärlek, bekräftelse och vägledning. Att kunna sätt en n lagom nivå av utmaning och att sätta sunda gränser för oss själva och andra.

Schematerapi är en evidensbaserad, nytänkande och integrativ terapiform inom den kognitiva beteendeterapin och har inslag av psykodynamisk terapi. Metoden  utvecklades av den amerikanske psykologen och forskaren Jeffrey Young i USA på 80-talet. 

EFT - EMOTIONELLT FOKUSERAD TERAPI FÖR PAR

Emotionellt fokuserad terapi EFT är en korttidsterapi för par (åtta till tjugo sessioner).  Metoden främjar och möjliggör utvecklingen av ett ömsesidigt känslomässigt engagemang hos paret. Utan ett känslomässigt engagemanget kan inte en trygg anknytning skapas. 

Målen för parterapi med EFT är:

Att  skapa  positiv förändring i parets samspelsmönster med syfte att öka den trygga anknytningen mellan varandra. 

Att förbättra kommunikationen hos paret, inte minst på det behovs- och känslomässiga planet. 

Emotionellt fokuserad terapi EFT är framförallt en korttidsterapi för par (åtta till tjugo sessioner).  Metoden utvecklades av Sue Johnsson på 1980-talet och är  beforskad och visar på stabila resultat över tid.